خیانتی به بورس و مردم ایران با دارادوم یا نماد پالایش یکم