سهام وبملت : بررسی و تحلیل سهم بانک ملت در بورس تهران