پیش بینی بازار تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و پس از واکسن کرونا