بررسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سهام شپلی : پلی اکریل ایران