درباره عرضه اولیه های سال ۹۸ و سال ۹۹ و تبلیغات آن