تاثیر انتخابات امریکا و کرونا گرفتن ترامپ بر بازار بورس