اخبار، تحلیل و بررسی نماد وپاسار : سهام بانک پاسارگاد