بحث و تبادل نظر در همه زمینه ها میتواند مفید باشد در زمینه نماد های بورسی نیز میتواند به همین صورت باشد. امیدوارم از بحث و تبادل نظر در این سایت بتوانید استفاده کنید.